مرور برچسب

حساسیت دینی

داستان پردازی و رمان نویسی پیرامون منجی موعود / تاریخ به انتظار قائم

رمان نوشتن پیرامون مردی که یک تاریخ به انتظار او نشسته است با توجه به اطلاعات کم و حساسیت‌های دینی‌ای که وجود دارد می‌تواند بسیار دشوار باشد اما همواره بوده‌اند نویسندگانی که این دشواری را به جان خریده‌اند تا به قدر توان خود در شناخت بیشتر