مرور برچسب

جامعه شناسی معرفت

ایدئولوژی و انقلاب /از دیدگاه سیاسی و جامعه شناسی

مفهوم ايدئولوژي هم در دنياي آکادميک و هم در مباحث سياسي در سطح دنيا و بويژه در ايران بحثي مجادله برانگيز است. (2) از ايدئولوژي تعابير مختلفي وجود دارد و از نظر علمي حداقل از سه ديدگاه مي توان به آن نگاه کرد. اول از ديدگاه انديشه سياسي، دوم