مرور برچسب

ثبت‌نام، نامزدهای، اصلاح طلب

ثبت‌نام چراغ خاموش نامزد‌ های اصلاح‌ طلب

محمد_ایمانی پنج حزب اصلاح‌طلب از جمله اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه کارگر و حزب مردم‌سالاری به اعضای خود پیشنهاد دادند در انتخابات نامزد شوند. این خبر را محمدرضا خباز، (معاونت امور تقنینی در معاونت پارلمانی