مرور برچسب

ثبات قیمتها

ادعای هویدا در مورد ثبات قیمت ها در زمان وزارت خود

در 13 سال نخست وزیری من خودکار گران نشده است. #هویدا#گرانی_#لوازم_التحریر هویدا در زمان دادگاه خود در مورد ثابت بودن قیمت کالاها در زمان وزارت خود اینگونه میگوید که:در زمان نخست وزیری من خودکار اصلا گران نشده است. در حالیکه در