مرور برچسب

تعریض بزرگراه

۴۵ درصد از بودجه شهرداری به حمل و نقل تخصیص داده شد

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در تشریح بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در مأموریت حمل و نقل گفت: تخصیص 45 درصدی بودجه شهرداری تهران به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل نشان از اهتمام شورای ششم در حل معضلات حمل و نقل عمومی و به تبع