مرور برچسب

تحول منطقه ای

جنبش اسلامی امام خمینی (ره) و تحولات داخلی حکومت

جنبش‌هاي اسلامي وارد مرحله جديد شدند. انديشه‌هاي امام خميني در باب ضرورت بازگشت به اسلام ناب و تشکيل حرکت‌هاي اسلامي جهت تحقق حکومت صالحان و مستضعفان، تحولي شگرف در همه سطوح تحولات داخلي، منطقه‌اي #جنبش#اسلامی#آمام#خمینی#تحول ترديدي