مرور برچسب

تحول سیاسی

انقلاب اسلامی و نوسازی اقتصادی / دیدگاه نوسازی

تبديل نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي ايران حادثه اي بسيار مهم در تاريخ سياسي معاصر ايران محسوب مي شود. اين سؤال که چرا چنين حادثه اي در عصر پهلوي رخ داد و چه شرايط و مقتضياتي زمينه بروز آن را فراهم کرد توجه محققين را به سياستهاي نوسازي در