مرور برچسب

تجهیز فناورانه مرکز داده

طراحی سامانه هدا به عنوان مرجع ارائه خدمات هویتی ایرانیان 

ریاست سازمان ثبت احوال / خبر سامانه هدا سامانه هدا به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان در نظر