مرور برچسب

تجارت

تجارت ایران و اروپا در مسیر پیشرفت

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون یورو رسید. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از ۳ میلیارد و ۹۳۱