مرور برچسب

تبیین تدریجی

تعصب در تبیین ممنوع

در فضای تعصب تبیین رخ نمی دهد #تبیین_تفصیلی#تعصب_ممنوع برای تبیین و ارشاد فضای مناسب و آرامش لازم است. هیچگاه با ناراحتی و عصبانیت آموزشی نتیجه نخواهد داد. با آرامش و حوصله نتیجه بهتری عاید می شود، ذهن با آرامش معنای سخن را درک