مرور برچسب

تبلیغ امر خیر

مردم محوری در امور خیریه و ترویج امر خیر/ اعتمادسازی مردمی

رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، اعتمادسازی را یکی از مؤلفه‌های مهم ترویج امر خیر در جامعه دانست و گفت: امروز باید به گونه‌ای تلاش کنیم که امر مردم را به مردم واگذار کنیم، چرا که بوروکراسی اداری جایی در سیستم خیرین ندارد.