مرور برچسب

بی توجهی به اخطار ها

ارسال لیست ساختمان‌های ناایمن به مراجع قضایی/بمب های ساعتی در پایتخت

33 هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد. 95 ساختمان پرخطر است و مالکان آنها برای ایمن سازی پای کار نیامدند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت که لیست ساختمان‌های ناایمن به مراجع قضایی ارسال شد.