مرور برچسب

بنده نوازی

فضائل و خصایل ثامن الائمه

رسول خدا(ص) فرمود: بزودى پاره‏ اى از بدن من در زمین خراسان دفن مى ‏شود، هیچ غمگینى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا غمش را زایل مى‏ کند و هیچ گناهکارى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا گناهانش را ببخشد. #فضائل#امام#رضا_(ع) دعای