مرور برچسب

برنامه های رئیس پلیس جدید

برنامه‌های رئیس پلیس جدید کشور، پایتخت چیست؟

رئیس پلیس جدید کشور سردار محمدیان خبر از برنامه‌های خود برای فرماندهی تهران بزرگ داد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در راستای عملیاتی شدن پلیس انقلابی، مردمی و از طریق پذیرش مسئولیت و مردم داری و مشارکت عمومی اقدامات خود را پیش