مرور برچسب

بردگی جنسی، دختران، حزب کومله

بردگی جنسی دختران کومله؛ سو استفاده حزب کومله از دختران و زنان

به #جنایات_کومله سو استفاده و شستشوی مغزی زن ها رو هم اضافه کنیداین بیچاره ها رو از خونه و زندگی شون بیرون کشیدناسلحه دستشون دادن و ازشون سوءاستفاده تبلیغاتی میکننکدام زن زندگی آزادی؟زن، به عنوان یک سرباز جنسیزندگی، را فدای کومله