مرور برچسب

بازدارندگی ناهنجاری

حذف حضور میدانی پلیس در مواجهه با ناهنجاری ها

بدون احساس سایه اقتدار پلیس، هر قانونی توان بازدارندگی نخواهد داشت و این یعنی شکست اقتدار قانون و تصمیم، امری متداول خواهد شد. #حضور#میدانی#پلیس#لایحه#حجاب به گزارش افسران، علی مهدیان؛ استاد حوزه و دانشگاه-  یکی از ویژگی‌های لایحه