مرور برچسب

بازخورد گویا

صیانت از تماس گیرندگان با سامانه ۱۳۷ و ایجاد خدمت تماس امن

معاون پردازش و بازخورد مرکز سامانه 137 پلاس از ایجاد خدمت تماس امن برای صیانت از اطلاعات تماس گیرندگان خبر داد. #صیانت#از_تماس#گیرندگان#سامانه_137 به گزارش خبرگزاری افسران, مهدی خلیلی با اشاره به شرح وظایف و نقش راهبردی معاونت پردازش