مرور برچسب

اینترنشنال، سازمان جاسوسی، تریبون، بهائیت

اینترنشال تریبون و بازوی تبلیغی سازمان جاسوسی بهائیت است.

حمایت تمام قد شبکه اینترنشنال از بهایی‌ها و معرفی طاهره قره العین سر دسته زنان فرقه بهاییت به عنوان الگوی زن ایرانی! طاهره قرة العين از پيشگامان بهاییت در زمان ناصرالدين شاه است كه رفتن وی با چهره‌ كاملا بزک شده و عريان به ميان