مرور برچسب

ایمان راسخ به ظهور

عناصر پایه برای تحقق انتظار

انتظار از نظر ريشه ي لغوي به معناي درنگ در امور، نگهباني، چشم به راه بودن و نوعي اميد داشتن به آينده است. (1 #تبیین#عناصر#انتظار آنچه با مراجعه به کتب لغوي معلوم مي شود اين است که انتظار يک حالت رواني به همراه درنگ و تأمل است. ولي از