مرور برچسب

ایمان به دجال

نشانه های ظهور به روایت رسول خدا

رهبران و بزرگان دین، برای جلوگیری از انحراف ها و کج روی ها، باید منجی و مصلحِ آخر زمان را با تمام شاخصه ها و خصال معرفی نمایند و برای ظهور او نشانه ها و علایمی را بیان کنند تا مردم در تحیر و تردید نمانند. #نشانه_های#ظهور#روایت#پیامبر