مرور برچسب

ایجاد ناهنجاری

پیامد‌های افزایش خشونت در جامعه/ شناسایی ارتباط خشونت و آسیب اجتماعی

خشونت در جامعه چرخه‌ای است که افراد با رفتار خود به دیگران منتقل می‌کنند که حاصل، ادامه یا افزایش این رفتار، جامعه مضطرب و ناامید می‌شود. #رابطه#خشونت#آسیب_های#اجتماعی خشونت علت نیست دراین راستا، مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی