مرور برچسب

ایجاد بستر تقویت بنیان

ضرورت تحکیم بنیان خانواده برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی از موضوعاتی است که در سرفصل فرهنگی و اجتماعی سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته است. به باور کارشناسان این ارتباط معنادار نشان می‌دهد که برای داشتن جامعه متعالی باید به نقش