مرور برچسب

اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی تخصصی‌ترین نهاد برای پیشگیری از خودکشی

به گفته رئیس انجمن مددکاران ایران وضعیت آماری پدیده خودکشی در کشور نسبت به میانگین جهانی در نقطه پایینی قرار دارد. #خودکشی#راههای#آموزش#پیشگیری به گزارش افسران،خودکشی ازجمله آسیب‌های اجتماعی بحران‌زا در سراسر جهان است که کارشناسان

گزارش ۱۰ هزار کودک‌آزاری در تماس با سامانه ۱۲۳/ کمبود چشمگیر کارشناس و خودرو

هر ماه به طور میانگین ۲۴ هزار تماس با اورژانس اجتماعی استان تهران گرفته می شود که از این تعداد، حدود ۴۵۰۰ تماس مرتبط با وظایف و فعالیت‌های اورژانس اجتماعی است. بیشتر تماس‌ها هم در ارتباط با «کودک‌آزاری» است که تعدادی از آنها ازسوی