مرور برچسب

انگیزه سازی

جوانان چه می خواهند؟

نیاز جوان امروزی چیست؟ نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی و آینده‌سازان هر کشوری به شمار می‌روند و همه سرمایه گذاری های مادی و معنوی از خانواده گرفته تا دولت ها در این زمینه هزینه می‌شود تا نیروی مولد و موثر در بخش های مختلف تربیت شود.