مرور برچسب

انگليس

خیانت بزرگ رضاخان و تاراج نفت ایران

خسرو معتضد: پیمان سعدآباد یکی از اشتباهات بزرگ دوره رضا شاه بود، قضیه از آنجا شروع شد که رضاخان قرارداد دارسی را آتش زد و همین مسئله سبب شد قرارداد مربوطه از سوی انگلیس، برای 60 سال دیگر تمدید و نفت ایران تاراج شود.