مرور برچسب

انکار تشیع ایرانیان

تفسیر تحلیل نادرست نظریه پردازان غرب درباره ماهیت انقلاب

انقلاب اسلامي ايران بزرگ ترين پرسش را در ذهنيت انسان غربي ايجاد كرده است. كثرت كتاب ها، پايان نامه ها، مقالات، كنگره ها و همايش هايي كه تا كنون از جانب غرب درباره انقلاب اسلامي به ثبت رسيده است، بهترين مويد اين ادعا مي باشد.