مرور برچسب

انقلاب باوری

واکاوی اعتقاد دینی و باور مردم قبل و بعد از انقلاب

با وجود موانع و مشکلاتی که در راه تحقق اهداف جمهوری اسلامی وجود داشته است با این حال روند کلی کشور رو به رشد و تعالی بوده است و این حقیقت را مردم انقلابی در برهه های مختلف انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند. مردم بعد از انقلاب، هر روز بهتر