مرور برچسب

اندیشیدن همدلانه

رموز ارتباط صمیمانه با دیگران در سبک زندگی

پنج شیوه ارتباطی موضوع این مبحث می توانند زندگی شما را متحول کنند. از این جمع،سه شیوه مربوط به مهارت های شنیدن و دو شیوه مربوط به مهارت های ابراز وجود کردن هستند. یاد می گیرید که با گوش سوم خود بشنوید تا احساس و اندیشه طرف مقابل خود را درک