مرور برچسب

انحراف مردان

عدم رعایت عفت از سوی مردان در خانواده و اجتماع چه نتایجی دارد؟

در جوامع سالم انسانی معمولاً نیروهای جسمی و روانی افراد در جهت اعتلای فرهنگ و تعالی آدمی است و تنها در صورتی که افراد به وظایف خود در حوزه فردی و اجتماعی عمل نکنند، این محیط تبدیل به یک مدار بسته سرشار از جاذبه های طبیعی جنسی بین زن و مرد