مرور برچسب

انحراف بیشتر

واکاوی آثار مخرب قبح دروغگویی

کسی که دروغ می گوید هم خود او گامی به سوی کجراهه انحراف برداشته است و هم ذهن دیگران را از آنچه واقعیت است به سمت گفتار خود منحرف و منصرف می کند. #آثار#قبح#دروغ شواهد تشخیص قبح و زشتی دروغگویی ۱. شناخت زشتی دروغ فراتر از دین و