مرور برچسب

انحراف از ساختار خانواده متعادل

واکاوی آسیب های خانواده امروز و دلایل ضعف در کارکردهای ساختاری

خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد . اين خانواده ، از یک سو هنوز گرفتار بعضی سنت های غلط گذشته مانند بی عدالتی و ظلم به زنان بوده و از سوی دیگر آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت