مرور برچسب

امید به زندگی، آمریکا، کاهش

سطح امید به زندگی در آمریکا روبه کاهش است

کاهش سن امید به زندگی در آمریکا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا موسوم به CDC در سال گذشته گزارش داد که امید به زندگی در آمریکا در سال 2021 به کمترین سطح خود از سال 1996 کاهش یافته است، کاهشی تقریباً یک ساله در میانگین نسبت