مرور برچسب

امیدکاذب

افراط و تفریط در ارائه چهره مهر و قهر از امام عصر (عج) بخش ۲

اندیشه مهدویت آسیبها و پیامدهای آن انحراف دیگر، افراط وتفریط در تبیین قتل ها ودرگیرى هاى آغاز قیام است. # ۱-۲. برخى هر گونه مبارزه و مجاهدت را از حضرت نفى مى کنند وصرفا به دنبال حل معجزه آساى امورند و مهربانى حضرت را به معناى عدم