مرور برچسب

امنیت شغلی

استخدام پرستاران طرحی دوران کرونا / شورای نظام پرستاری

عضو شورای عالی نظام پرستاری بر ضرورت استخدام پرستاران طرحی دوران کرونا تاکید کرد. #استخدام#پرستاران#امنیت#شغلی#مهاجرت#دوران#کرونا به گزارش خبرگزاری افسران یوسف رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور  با اشاره تصمیم وزارت بهداشت برای

نیروی جوان و آماده به کار ما آرزوی سایر کشورها

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن نیروی کار جوان و تحصیل کرده ما هستند، گفت: اگر می خواهیم نیروی نخبه، مولد و تحصیل کرده در کشور بماند، باید از همه لحاظ تامین باشد و کرامت او حفظ شود.