مرور برچسب

امر به معروف

امام خمینی بزرگترین آمر به معروف بعد از امامان معصوم (ع)

عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اصل حرکت امام(ره) برای مبارزه با حکومت پادشاهی رژیم تا دندان مسلح طاغوت برای نهی از منکر و تاسیس جمهوری اسلامی برای امر به معروف بود که با اقتدا به سروران آزادگان و امام

امر به معروف و نهی از منکر ستون شریعت و نظام اسلامی

مردم با اعمال مسئولیت همگانی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و دولتمردان را ایجاد و بر تداوم آن نظارت می کنند، تا حکومت به رفتار آنان نظام بخشیده و عدالت را در روابط بین آنها برقرار کند.