مرور برچسب

امربه معروف

پلمپ یک فروشگاه رفاه به دلیل برخورد نامناسب حراست با آمر به معروف

🔹مهدی بخشی، دادستان کرمان: یکی از مراجعان به فروشگاه رفاه در شهر کرمان در راستای تکلیف شرعی و قانونی خود با مشاهده منکر مبادرت به امر به معروف لسانی کرده است که متاسفانه حراست و پرسنل فروشگاه به‌جای حمایت از آمر به معروف وی را از