مرور برچسب

امتدادطبیعی هنر

نظریه پردازی در هنر انقلاب و انفطار صورت

فاینما تولوا فثم وجه الله... کتاب انفطار صورت با موضوع (گرافیک و نقاشی) نوشته شهید سید مرتضی آوینی با فهرستی چنین: گرافیک و تحولات تاریخی، گرافیک و انقلاب اسلامی را، زبان گرافیک و سمبل هایش، جنگ در آینه مصفای نقاشی متعهد، انفطار