مرور برچسب

امامیه مشترک

مهدی موعود از نگاه فرق گوناگون شیعی / زیدیه/اسمائیلیه/کیسانیه

اعتقاد به مهدی و مهدویت و منجی تنها اعتقاد شیعه امامیه و دوازده امامی نیست بلکه در فرق و مکاتب مختلف شیعی این موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. #مهدی#موعود#دیدگاه#فرق#شیعی مسئله مهدویت صرفا اعتقاد شیعه دوازده امامی نیست، بلکه فرق