مرور برچسب

افزایش سواد

موفقیت های زنان در سال ۱۴۰۲/ نقش زنان در تحولات و عرصه تصمیم گیری

زنان به عنوان نیمی از جمعیت نقش بسیار مهمی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارند. این امر بویژه در سال ۱۴۰۱ مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و آمار حضور زنان در مشاغل و جایگاه‌های مختلف موید این نکته است. به گزارش خبرگزاری