مرور برچسب

افزایش ذخایر آب

۶۰ درصد ظرفیت سدها خالی است ذخایر آبی کشور کم شد؟

در زمان حاضر با وجود ۱۹میلیارد و ۸۰۰میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور ۴۰درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۶۰درصد این ظرفیت خالی است. در 50 روز گذشته از سال آبی جاری از ابتدای مهرماه 1402 تا 20 آبان 1402 در مجموع 2 میلیارد و 120 میلیون