مرور برچسب

افزایش دسترسی ناشنوایان

افزایش متقاضیان فراگیری زبان اشاره ناشنوایان در سال‌های اخیر

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور از اعزام و تربیت مترجم ناشنوایان با مشارکت شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی در سال‌های اخیر خبر داد. #رشد#یادگیری#زبان#اشاره به گزارش خبر گزاری افسران،