مرور برچسب

افزایش جمعیت زنان

نیمه اول امسال مردان بیشتر از زنان فوت شده‌اند

بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در ۶ ماهه اول امسال مردان ۵۶.۸ و و زنان ۴۳.۲ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶.۹ درصد برای مردان و ۴۳.۱ درصد برای زنان بوده است. آمار های ثبت شده