مرور برچسب

افزایش بصیرت

اثرات سازنده سکوت از دیدگاه آیات و روایات

روایاتی که در مدح و ستایش سکوت به عنوان ارزش اخلاقی ذکر شده و نیز اخباری که مایه هائی ارزشمند برای سکوت برشمرده، حکایت روشنی از اثرات مثبت سکوت دارند. تبعات#سکوت#در_زندگی 1- حفظ هیبت انسان سکوت هیبت انسان را حفظ می کند و او را از