مرور برچسب

افزایش آمادگی نظامی شیعیان

امام زمان چگونه برتمام جهان مسلط شده وحکومت جهانی تشکیل می دهد؟

ما اراده کرده ایم  به آنان‌که در سرزمین به زبونی و درماندگی سوقشان دادند نعمتِ عطا کنیم، و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم‌ . #چگونگی#تسلط#قائم#بر_جهان  با وجود اینهمه قدرت های بزرگ وتوطئه ها علیه شیعیان جهان وداشتن زرّاد خانه