مرور برچسب

افراد طیف اتیسم

کمک به افراد اُتیسمی به نیروهای امدادی آموزش داده می‌شود

سعیده صالح‌غفاری مدیرعامل انجمن اتیسم ایران: با اهمیت نقش آموزش نهادها و سازمان‌ها در رابطه با برخورد افراد طیف اتیسم، گفت: با توجه به اینکه افراد دارای اتیسم درکی از خطر ندارند و در مواقع وقوع بحران و آسیب دچار چالش‌های شدیدتری میشوند،