مرور برچسب

افتادن به گناه

پیامد های بد اخلاقی انسان در سبک زندگی

خوش اخلاق یک تضمینی است برای بقای انسانیت، برای دوام زندگی های مشترک و گرم شدن کانون خانواده و باعث افزایش رفاقت ها می‌شود. اما بد اخلاقی مانند تبری خواهد بود که ریشه همه ارتباط ها را قطع می‌کند و باعث تنها ماندن شخص می‌شود.