مرور برچسب

اغراض سیاسی

دلسوزی انجمن روانشناسان آمریکا برای زنان ایرانی

داستان به اصطلاح دلسوزی غرب برای زنان ایرانی رنگ و روی دیگری به خود گرفته و حالا انجمن روانشناسان آمریکا نیز برای آزادی زنان ایرانی اشک تمساح ریخته است! #دلسوزی#انجمن#روانشناسان#آمریکا#زنان _ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2022 یعنی در