مرور برچسب

اعمال خود نظارتی

تاثیر عواطف منفی در مصرف دخانیات و مخدر/راهکارهای مقابله

تغييرات خلقي خفيف، عادي و طبيعي به نظر مي رسند، اما لازم است نوسانات خلقي شديد مورد توجه قرار گيرند و حتي در صورت لزوم درمان شوند. # به رغم اين كه نوسانات خلقي خفيف طبيعي محسوب مي شوند مي توانند بسياري از افراد آسيب پذير و نيز كساني