مرور برچسب

اعمال انسان

آیا کسانی هستند که عذاب قبر ندارند؟

اکثر انسانها فشار قبر خواهند داشت مگر پرهیزکاران واقعی و عواملی همچون خواندن سوره نسا در شب جمعه، قرآن خواندن و صدقه دادن بازماندگان برای اموات، مرگ در شب جمعه یا روز جمعه ، چهار بار حج رفتن و مسائلی که ذکرشد تنها باعث کاهش فشار قبر می شود