مرور برچسب

اعلام مخالفت

نە گفتن مهارتی کە تضمین کننده سلامت روان است

اگرچە در فرهنگی کە هموارە خواستەهای دیگران بر خواستەهای ما ارجحیت دارد، بە سختی می‌توان مهارت "نە" گفتن را یاد گرفت، اما این مهارت تضمین کنندە سلامت روح و روان شماست. #تبیین#آثار#روانشناختی#نه_گفتن خبرگزاری افسران: از همان دوران